WATANABE
UESHIMA
GYOKUSEN
SUGANO
NAKAHORI
TAKAGAWA
HAMANAKA
HORIKOSHI
HANADA/KAWAMURA
KOBAYSHI
KONO